Általános Szerződési Feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a WALLIS MOTOR webshop (a továbbiakban: Webáruház) felhasználási feltételeit és annak szabályait. A Webáruház tulajdonosa és működtetője a Wallis Motor Duna Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 700391, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5.,
Telefonszám: +36 20 333 6303; adószám: 12724400243, elektronikus elérhetőség: info@wallisduna.hu; telefonszám: +36 20 333 6303) (a továbbiakban: Üzemeltető), aki on-line vásárlási lehetőséget nyújt mindazoknak, akik a webes felületen keresztül kívánnak – az Üzemeltető által kínált – terméket vásárolni (a továbbiakban: Fogyasztó).

 1. A jogviszony tárgya
  1. A jogviszony tárgya az Üzemeltető által működtetett Webáruház használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.
  1.2. A Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatás: on-line kereskedelmi tevékenység jellegű, amennyiben felületén keresztül a Fogyasztó a kiválasztott terméket előzetes regisztráció után megvásárolja (a továbbiakban: Webshop szolgáltatás).
  1.3. A Webáruház által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő személy Fogyasztónak minősül, és mint ilyen jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
  1. A Webáruház kereskedelmi szolgáltatásának használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a webes felületen elérhető űrlap kitöltésével történik. Itt szükséges megadni – a személyes adatokon (név, születési hely és idő, lakcím, számlázási és szállítási cím, elektronikus levelezési cím) kívül – egy felhasználó nevet és jelszót, mely a Webáruházba történő belépéshez szükséges.
  2.2. A regisztráció során a Fogyasztó a Felhasználási Feltételek elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A Fogyasztó az “Egyetértek és Elfogadom a Felhasználási Feltételek valamennyi pontját” szöveg melletti négyzet kipipálásával és a regisztráció gombra történő kattintással fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Elfogadás nélkül a regisztráció sikertelen.
  2.3. A regisztráció megtörténtéről az Üzemeltető elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld a Fogyasztónak az általa megadott elektronikus levelezési címre.
  2.4. A Fogyasztót regisztrációs díj nem terheli.
  2.5. A Fogyasztó által megadott személyes adatok az ún. „Felhasználói fiókban” kerülnek rögzítésre. Amennyiben Fogyasztó adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a Felhasználói fiókban átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Fogyasztó vállalja.
  2.6. A felhasználói név szolgál a Webáruház használóinak azonosítására. A felhasználó név nem lehet olyan kifejezés, mely a közerkölcsöt, a jó érzést, vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy sértheti, mely esetben a regisztráció törlésre kerül. Közerkölcsöt sértő kifejezés különösen a trágár, obszcén kifejezés akár magyar, akár más idegen nyelven.
  2.7. Üzemeltető jogosult a regisztrált Fogyasztók által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel.
  2.8. Azt a Fogyasztót, aki hamis adato(ka)t szolgáltat, az Üzemeltető a Webáruház használatából kizárja.
  2.9. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztót a szolgáltatáshoz történő hozzáférésből kitagadja (a regisztrációt törölje), amennyiben a Fogyasztó a jelen Felhasználási Feltételeket megszegi vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.
  2.10. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Fogyasztó által megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen felmerülő harmadik személynek okozott kárért.
 3. Webshop szolgáltatás
  1. Jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Webshop szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.
  3.2. A Webshop szolgáltatás keretében bármely Fogyasztó megvásárolhatja az Üzemeltető által a Webáruházon eladásra felkínált terméket. A Webshop szolgáltatás igénybevétele kizárólag regisztrációval történik. Webshop szolgáltatás esetében az adásvételi szerződés a Fogyasztó által tett megrendelés Üzemeltető általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy Üzemeltető a termék tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja. Az adásvételi szerződés létrejöttét követően a Fogyasztó elnevezése Vevő vagy Fogyasztó. Jelen pont szerinti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. A szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.
  3.3. A termék honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár (nettó ár + ÁFA).
  3.4. A Webshop-ban történő vásárlás menete a következő:
  3.4.1. A Fogyasztó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és a „Kosárba teszem” címszóra kattint. A Fogyasztó több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt.
  3.4.2. A „Kosár” ikonra történő kattintással a Fogyasztó a „Kosár” oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelt termékek ellenértékének összegét. A kosár tartalmának módosítására a Fogyasztó jogosult.
  3.4.3. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a Fogyasztó a „Pénztár” oldalra kerül, ahol a Fogyasztó köteles megadni a nevét (cégnevét), anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét (székhelyét), a szállítási címet és a számlázási címet, valamint a mobil telefon számát és az elektronikus elérhetőségét.
  3.4.4. A fenti adatok megadását követően a Fogyasztó az „Elolvastam és Elfogadom az Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakat” szöveg melletti négyzet pipálását követően jogosult a „Megrendelés elküldése” gombra kattintani.
  3.4.5. Az Üzemeltető biztosítja, hogy a Fogyasztó a rendeléskor az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a szerződési jognyilatkozatának megtételét („Megrendelés elküldése”) megelőzően kijavíthassa.
  3.5. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
  3.6. Amennyiben a Fogyasztó megrendeli a terméket, a megrendelést követően az Üzemeltető – a megrendelés feldolgozását követően – értesíti a Fogyasztót elektronikus levél formájában a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás). A tájékoztatás a következő adatokat is tartalmazza: Üzemeltető cégnevét és címét, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék árát, a szállítási határidőt, a teljesítés egyéb feltételeit, az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, valamint az esetleges jótállás feltételeit.
  3.7. Vevő – eltérő kikötés hiányában – köteles fizetési kötelezettségének az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, ellenkező esetben a termék átvételére nem jogosult és úgy kell tekinteni, hogy a szerződéstől elállt.
  3.8. A vételár kiegyenlítése (fizetés módja) történhet a szállítónak készpénzzel az áru átvétele után, illetve banki átutalással. Banki átutalás esetén a vételár megfizetését követően a Vevő értesítést kap a vételár kiegyenlítéséről. A vételár megfizetettnek minősül, amennyiben az ellenérték teljes egészében az Üzemeltető bankszámláján jóváírásra került. A vételár továbbá megfizetettnek minősül, amennyiben a Fogyasztó az ellenértéket teljes egészében a szállítónak megfizette.
  3.9. Amennyiben a Vevő bármely okból a megrendelt terméket nem kívánja megvásárolni, úgy a megrendelést jogosult visszavonni. A Fogyasztó a megrendelés visszavonási jogát a termék szállító részére történt átadásáig jogosult gyakorolni. A megrendelés visszavonását a Fogyasztó írásban köteles az Üzemeltető részére megküldeni.
  3.10. Eltérő kikötés hiányában a szállítási határidő 30 (harminc) nap. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. Az Üzemeltető a termék szállítónak történt átadásáról elektronikus levélben tájékoztatja a Vevőt. A futárszolgálatnak a Vevő telefonos elérhetősége megadásra kerül arra az esetre, ha a kézbesítés megkísérlésének napján nem tartózkodna a szállítási címen. A Vevő a 6.4.3. pontban meghatározott személyes adatok szállító részére történő átadásához hozzájárul. Amennyiben a kézbesítés a Vevő érdekkörében felmerült okból sikertelen, úgy az Üzemeltető a felmerült valamennyi költségét a Vevőre terheli.
  3.11. Üzemeltető a terméket a Vevő által – a megrendeléskor – megadott szállítási címre szállítja ki. A szállítási és számlázási cím eltérhet. A Vevő a szállítás napját megelőző munkanap 17 órájáig jogosult a szállítási cím módosítására.
  3.12. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót. Az Üzemeltető a megrendelés visszautasítási jogát a megrendelés visszaigazolásáig jogosult gyakorolni, a vételár teljes megfizetéséig jogosult a szerződéstől elállni.
  3.13. A szállítási költség a Fogyasztót terheli.
  3.14. Webshop szolgáltatás keretében történő vásárlás esetén a Vevőre a tulajdonjog a vételár maradéktalan kiegyenlítésével száll át.
 4. Jogok és kötelezettségek
  1. Üzemeltető fenntartja a Webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. Üzemeltető garantálja, hogy a Fogyasztó által leadott megrendelést követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
  4.2. Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan.
  4.3. Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webshop-ban feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében Fogyasztó, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
  4.4. A Fogyasztó a termék átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás épségét és a termék, valamint annak tartozékainak (kellékeinek) meglétét. A Fogyasztó köteles a termék átvételekor jelezni a csomagolás hibáit és a csomag tartalmának hiányát.
  4.5. Fogyasztó a:
  – a terméknek,
  – több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül elállhat a megrendelés és a visszaigazolás alapján létrejött adásvételi szerződéstől. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében megjelölt esetekben.
  4.6. A Fogyasztó köteles az elállásról postai úton, e-mail, telefon vagy a termék postára adásának útján értesíteni az Üzemeltetőt. A Fogyasztó az elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyéb egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Az elállási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a 4.5. pontban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
  4.7. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, ezen túlmenően a Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  4.8. Üzemeltető a Fogyasztó elállása esetén a kifizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni. Az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  4.9. A termék visszaküldése esetén a szállításra alkalmas csomagolásáról Fogyasztó köteles gondoskodni, így a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az elállási jog gyakorlása esetén minden esetben mellékelni kell minden olyan tartozékot, kelléket, melyek az adott termék értékesítési csomagjának része. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
 5. Kapcsolattartás
  1. A Szerződést érintő kapcsolattartás minden esetben írásban történik. Írásbeli kapcsolattartásnak minősül az elektronikus levél (e-mail) vagy a fax útján történő kommunikáció is. Vita esetén a küldő félnek kell bizonyítani azt, hogy a küldemény, a fax vagy az e-mail üzenet a másik félhez megérkezett.
  5.2. Üzemeltető levelezési címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5
 6. Jótállás, szavatosság
  1. Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában, amennyiben azonban a termékekre a gyártó a jogszabályi rendelkezésekhez képest kedvezőbb feltételekkel biztosít jótállást, úgy a Vevő (Fogyasztó) ezen kedvezőbb feltételekkel érvényesítheti jótállási jogait. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék termékleírásában kerül feltüntetésre.
  6.2. Jótállási igény nem érvényesíthető: rendeltetésellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, továbbá szakszerűtlenül, a termékre vonatkozó előírásoknak nem megfelelően végzett karbantartási – tisztítási munkák esetén, illetve a fogyasztási cikken végzett bárminemű szakszerűtlen, a termékre vonatkozó előírásoknak nem megfelelő beavatkozás esetén és végül a kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén, valamint a természetes használatból származó nyomokra vonatkozóan.
  6.3. Üzemeltető szavatossági felelőssége a Polgári Törvénykönyvben szabályozott rendelkezéseken alapul és ahhoz igazodik.
  6.4. Általános tájékoztató a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről:
  Kellékszavatosság
  – Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  – Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  – Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
  – Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  – Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság
  – Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  – Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  – Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  – Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  – Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  – A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
  Jótállás
  – Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján az Üzemeltető jótállásra köteles.
  – Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?27
  Üzemeltető legalább a hatályos jogszabályok szerinti jótállási időt vállalja az egyes termékek vonatkozásában, amennyiben azonban a termékekre a gyártó a jogszabályi rendelkezésekhez képest kedvezőbb feltételekkel biztosít jótállást, úgy a Vevő (Fogyasztó) ezen kedvezőbb feltételekkel érvényesítheti jótállási jogait. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék termékleírásában kerül feltüntetésre.
  – Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló részekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 7. Felelősségvállalás
  1. Az Üzemeltető nem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért.
  7.2. Az Üzemeltető a Webáruházon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.
 8. Megszüntetés
  1. Az Üzemeltető jelen Felhasználási Feltételeket abban az esetben jogosult felmondani, ha a Fogyasztó jelen Felhasználási feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat megsérti. Az Üzemeltető részéről történő felmondás a Fogyasztó kizárásának következményével jár.
 9. Vegyes rendelkezések
  1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítsa.
  9.2. Az Webáruházon megjelenített termékképek illusztrációk, azok a valóságtól eltérőek lehetnek.
  9.3. Az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető megbízottja a termék kiszállításakor adja át a kiállított számla eredeti példányát a Vevő részére, illetve egyes esetekben az Üzemeltető a számla eredeti példányát a Fogyasztó levelezési címére küldi meg.
  9.4. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti, érvénytelennek minősül, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényességét.
  9.5. A szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kívüli egyéb szerződésszegésért az Üzemeltető a vételár mértékéig felel.
  9.6. A Szerződés időtartama alatt, illetve azt követően is az Üzemeltető és a Fogyasztó együttműködésre köteles. Amennyiben a felek között valamilyen kérdés, vagy vita merülne fel és erre vonatkozóan a jelen Felhasználási Feltételek nem tartalmaz, úgy a jelen Felhasználási Feltételek szellemiségének és az Üzemeltető vélhető céljának, figyelembevételével kötelesek a vita, illetve a kérdés eldöntésére.
  9.7. Üzemeltető a Webáruházon keresztül kötött szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó által megadott adatokat, így különösen az azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét.
  9.8. Fogyasztó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés során megadott személyes adatait Üzemeltető a megrendelések feldolgozása és teljesítése céljából kezelje.
  9.9. Üzemeltető kijelenti, hogy a Fogyasztók adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli.
  9.10. Üzemeltető a Webáruház működtetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint végzi.
  9.11. Jelen Felhasználási Feltételek nem utal magatartási kódexre.
  9.12. A felek között létrejövő jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
  9.13. Üzemeltető és Fogyasztó mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A Felek az esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróságok joghatóságát.
  9.14. A Webáruház működtetését végző tárhelyszolgáltató
  – neve: Ingressus Kft.
  – székhelye, telephelye: 2366 Kakucs, Fő utca 155.
  – elérhetőség:  +36 (30) 478 06 08 – a Fogyasztókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: support@editus.hu
 10. Vitarendezés
  1. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
  Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
– székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
– telefon: 06 (1) 488 21 31
– levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
– e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
– honlap: http://bekeltet.hu/

10.2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes (adatait lásd a 10.1. pontban).

10.3. A Fogyasztó jogosult a megrendeléssel kapcsolatos panaszát az ún. online vitarendezési platformon is bejelenteni. Az online vitarendezési platform [European Online Dispute Resolution (ODR) Platform] elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

11. Tudomásul veszem, hogy a(z) Wallis Motor Duna Kft.  (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5.) adatkezelő által a wallis-shop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Elérhetőségek
  • név
  • megszólítás
  • monogram
  • lakcím
  • telefonszám
  • emailcím
  • faxszám
 • Személyes adatok
  • születési idő
  • családi állapot
  • előnyben részesített fizetési mód
  • előnyben részesített kapcsolattartási mód
  • cégnév

. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff .